bezoekers sinds 3 december 2002 en vandaag

als startpagina
toevoegen aan favorieten
copyright foto's e.d.

redactie-adres
Archeoforum
Tsjalk 15
9051 PT Stiens
058 266 38 36
redactie@archeoforum.nl

 

 

7 juni 2013
Onder meer enkele Archeoforum-redactieleden werken aan een boek over de aard van de omstreden artefacten van Tjerk Vermaning sr. Een onderdeel betreft het onderzoek naar ijzerinfiltratie in en de Vermaning-artefacten authentieke Steentijd-artefacten. Vorig jaar is daar reeds een kort artikel over verschenen dat wij u nu kosteloos aanbieden (met dank aan uitgeverij Barkhuis).
naar artikel

15 februari 2012
Bij uitgeverij Barkhuis is het 539 pagina's tellende boek 'A mind set on flint' verschenen. Aanleiding is het afscheid aan de Universiteit Groningen van steentijd-archeoloog Dick Stapert. 32 artikelen over o.m.: oud- en midden- en laatpaleolithisch onderzoek, gebruikssporenanalyse, maar ook controversiële onderwerpen zoals de gravures van Geldrop en Wanssum en de vervalste Vermaning-artefacten. Onderstaande links geven meer info over dit boek:

inhoudsopgave 'A mind set on flint' (pdf)
bestellen

25 juni 2009
Artikel over de vondst van de "eerste Neanderthaler" van Nederland: een schedelfragment van meer dan 40.000 jaar oud.
naar artikel


30 januari 2009

Er is een nieuw artikel verschenen. Onderwerp is de vraag of de onlangs bij Assen ontdekte artefactenconcentratie daar door Neanderthalers achtergelaten is. Of zijn het zwerfstenen zoals Van Noort en Geertsma (APAN) menen?
naar artikel


5 september 2008

Donderdag 30 oktober houdt Jean Pierre de Warrimont een lezing getiteld Oermensen in Limburg. U bent van harte welkom in het IJstijdenmuseum in Buitenpost (Frl.).

4 december 2007
Nieuw artikel verschenen over een Neandertaler-schaaf uit Hoogeveen.
naar artikel


9 september 2005
Klaas Henstra beschrijft een bijzondere neolithische bijl uit Eastermar (Frl.). Opvallend is de aanwezigheid van diepe groeven in het bijloppervlak.
naar artikel


13 april 2005

De uitgebreide publiciteit rond de bijzondere vuistbijl van Ootmarsum en de daarop-volgende Lonneker-vondsten, heeft er opnieuw voor gezorgd dat een zeldzame vuistbijl uit de Neandertalertijd boven water is gekomen. Joop Buitenhuis vond de vuistbijl begin jaren tachtig in Hengelo (Ov.).
naar nieuwsitem


6 april 2005
Het nieuwe nummer van Paleo-aktueel is verschenen. In de jaarlijkse uitgave van Paleo-aktueel geven de medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) inzicht in hun onderzoek.
naar beschrijving


19 maart 2005

Woensdag 6 april a.s gaat in Limburg de Archeologische Manifestatie van start die gepaard zal gaan met veel archeologische activiteiten.
naar programma


1 februari 2005
In een nieuw artikel over de vuistbijl van de Molen van Bels (Ov.) staat de vraag centraal hoe oud deze vuistbijl is. De auteurs concluderen dat een eerdere determinatie als neolithisch werktuig niet erg plausibel is. Volgens hen gaat het hoogstwaarschijnlijk om een Neandertaler-artefact.
naar artikel


29 januari 2005
Bij uitgeverij Uniepers is een nieuw boek verschenen over de Swifterbantcultuur en de overgang van jagen-verzamelen naar voedselproductie.
naar persbericht

29 november 2004
De Groninger Marcel Julsing heeft nabij Ootmarsum (Ov.) een unieke vuistbijl gevonden. Het Neandertalerwerktuig is gemaakt van een zelden gebruikte steensoort genaamd helleflint. Een voorpublicatie is nu beschikbaar.
naar voorpublicatie


26 november 2004

De Piltdown-vervalsing en de Vermaning/ Wouters-affaire staan centraal in een nieuw artikel van Jean Pierre de Warrimont. Onder meer de positieve en negatieve gevolgen van deze geruchtmakende zaken komen aan bod.
naar artikel


28 juli 2004
Nabij het Overijsselse Basse is een bijzondere middenpaleolithische kling gevonden. Voldoende aanleiding voor een werktuigbeschrijving en korte bespreking over middenpaleolithische kerntechnieken.
naar artikel

29 maart 2004
Nabij Zwolle is een opvallend fraaie hamerbijl gevonden. Reden voor Evert Kramer deze vondst uitvoerig te beschrijven en de visies op de gebruiksfunctie eens kritisch onder de loep te nemen.
naar artikel

5 november 2003
Een interview met Jonny Offerman. Ze loopt al jaren rond in de steentijd-archeologie; gebrek aan gesprekstof is er dus zeker niet.
naar interview


4 april 2002
19 maart 2002 zijn nabij Hoogersmilde (Dr.) grondboringen verricht in het kader van een onderzoek naar de omstreden artefacten uit de collectie Tjerk Vermaning.
naar reportage


29 oktober 2002
Een nieuw artikel van de hand van Dick Schlüter is verschenen. Titel: Neandertaler-vondsten in Overijssel.
naar artikel 

 

6 juni 2013
Kortgeleden is het boek ‘Archeologie & landschap van het Holtingerveld’ verschenen. Dit 168 pagina tellende boek belicht in 7 artikelen diverse facetten van dit fraaie Drentse natuurgebied vlakbij Havelte (Dr.). Centraal staat de amateur-archeoloog George Hendrik Voerman, die in de jaren dertig van de vorige eeuw de Hamburgcultuur in Drenthe, lees het Holtingerveld, ontdekte. Niet alleen Voermans Drentse periode komt aan bod, maar ook zijn tijd in Friesland waar hij enkele jaren woonde en vele belangwekkende steentijdartefacten vond.
inhoudsopgave
bestellen

13 december 2011
Het boek over de omstreden Vermaning-vuistbijlen is nog niet eens uit, toch al aardig wat publiciteit:

Volkskrant-artikel
Dagblad v. h. Noorden-artikel
documentaire Omrop Frylân

4 augustus 2011
Jan Timmner (projectleider Microscopy TNO) versterkt het team dat de aard van de omstreden artefacten van Tjerk Vermaning onderzoekt. Eerder voegden Hans de Kruyk en Henk Paas zich al bij deze groep. Er wordt gewerkt aan een boek over dit onderzoek.

2 april 2011
Jubileumboek van de Drents Prehistorische Vereniging is verschenen.
impressie van het boek


7 februari 2009
Het boek 'Steentijd in Nederland' zal geen herdruk krijgen, maar is nu wel kosteloos als PDF te downloaden.
meer info


10 januari 2009
Nieuw artikel over de spectaculaire groei van het aantal Neanderthaler-vondsten uit Noord-Nederland. Zeer opmerkelijk is het eerste Neandertaler-kampement uit dit gebied.
naar artikel


7 maart 2008
Artikel over een nieuwe Neandertaler-bladspits uit de omgeving van Steenwijk. Een ware zeldzaamheid, vanaf 5 april te zien in het IJstijdenmuseum (Buitenpost).
naar artikel


17 december 2005
De nieuwe Paleo-aktueel is net uit. Dit nieuwe nummer herbergt weer diverse Steentijd-artikelen.
naar beschrijving


25 februari 2005
Aandacht voor diverse Archeoforum-publicaties in landelijke en regionale kranten, heeft een sterke groei van het aantal vondstmeldingen opgeleverd. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat een concentratie van bijzondere Neandertaler-vondsten uit Lonneker (Ov.) boven water is gekomen.
naar nieuwsitem

31 december 2004
De vijftiende Steentijddag zal 5 februari in Leiden plaatsvinden. Het voorlopige programma is bekend.
naar programma


17 december 2004
Zijn bijzonderste vondst deed Johan ten Hoopen tijdens ‘kantoortijd’. Het is de vuistbijl van de Molen van Bels (Ov.). Vooruitlopend op een uitgebreid artikel over deze vuistbijl, dat komend jaar zal verschijnen, een interview met deze veelzijdige vinder.
naar interview


19 april 2004
Hoewel Jan Hagens vele vindplaatsen heeft ontdekt, is hij jaren in de luwte van de steentijdarcheologie gebleven. Een interview is een mooi middel om zijn verdiensten voor het voetlicht te brengen.
naar interview

9 februari 2004
Drie artikelen uit de papieren voorloper van de Archeoforum-site zijn nu ook op deze site beschikbaar. Onderwerpen: rolsteenhamers, een slijpsteen en een pleidooi voor het opgraven van middenpaleolithische sites in Noord-Nederland.
naar artikelen

2 juni 2003
Nabij het Drentse Borger is een bijzondere middenpaleolithische schaaf gevonden. Een uitgebreide beschrijving van dit Neandertaler-werktuig is nu beschikbaar.
naar vondstbeschrijving

31 oktober 2003
Nieuwe tentoonstelling over Neandertalers in het Belgische Tongeren.
naar website

18 maart 2003
Op 1 februari j.l. vond in Leiden de dertiende steentijddag plaats. Lees het verslag over alle lezingen.
naar verslag

9 januari 2003
Diverse artikelen toegevoegd aan de artikelenpagina, ondermeer tien publicaties over de boot van Pesse. Ook is er nu een pagina met links.
naar Pesse-artikelen

30 september 2002
In september 2002 hebben archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie een onderzoek verricht naar een bijzondere mesolithische oerosslachtplaats nabij Jardinga (Frl.).
lees verder

3 februari 2003
De 'Lyngbybijl' van Wijnjewoude (Frl.) blijkt toch geen Lyngbybijl van de Ahrensburg-cultuur te zijn.
naar artikel


22 mei 2002

Nieuwe artefacten uit de Neanderthalertijd gevonden nabij Mander (Ov.).
naar reportage


29 maart 2002
Er is een nieuw artikel verschenen over herontdekte artefacten van De Kjellingen (Frl.): een vindplaats van de Tjongercultuur
naar artikel

30 september 2002
Steentijdonderzoek in Noord-Nederland krijgt nieuwe impuls door promotie-onderzoek Marcel Niekus.
lees verder


www.toonbeeldbank.nli e u w s
Creswellcultuur (Laat Paleolithicum) - dubbele (kling)schrabber gevonden in gemeente Westerveld (Dr.) - vinder: Ronald Popken

Foto's: ToonBeeld / Frans de Vries

| Neanderhaleronderzoek Assen wint internationale prijs

GIBRALTAR | september 2015
Het onderzoek naar het Neanderthalerkampement bij Assen heeft een prijs in de wacht gesleept tijdens een archeologische conferentie in Gibraltar lees meer


| Windlakpassers

Tijdens de opgraving van het Neanderthalerkampement bij Assen (2011) troffen de onderzoekers vele gewindlakte artefacten aan die op elkaar bleken te passen. Deze refits bewijzen dat deze artefacten ter plaatse gemaakt zijn en niet zijn aangevoerd door de Saalien-gletsjer. Dat geeft ook aan dat deze bijzondere vindplaats uit de periode na het Saalien moet dateren. De artefacten zijn dus maximaal 115.000 jaar oud.

We laten via onderstaande link alvast een refit-voorbeeld zien; er volgen binnenkort meer. Op de nu geplaatste foto zijn 3 aanzichten van een refit van 2 afslagen te zien. Let ook op de zeer sterk ontwikkelde putterigheid van de bewerkte oppervlakken; een kenmerk van het verweringsverschijnsel windlak. Zoals de naam al doet vermoeden heeft de wind - in combinatie met zand - een rol gespeeld bij het ontstaan van dit verweringstype. refit van 2 afslagen 


Archeoforum is een website over prehistorische archeologie. Het accent ligt op steentijdonderzoek.
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen op deze site, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief >>

Deze site staat ook open voor determinatie van steentijdvondsten.
Stuur ons gerust foto's van uw vondst.

 

 

 

index